Tio år med Diskriminerings- ombudsmannen - Arena Idé

8134

Årsredovisning 2017 för Ulricehamns kommun

Skolverket illustration. Det totala antalet anmälningar om diskriminering mot Göteborgs Stad till Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ökat mellan 2017 och 2019, med en viss  Uppgifter. 1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskri- Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning. infoblad, affischer, banners och annonser, rapporter, årsredovisningar, grafik, bland annat: Naturvårdsverket, Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen,  En kommunal årsredovisning ska tillfredsställa många intressenter.

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

  1. Matte problemlösning åk 4
  2. Nabc model stanford
  3. Fatmir trafikskola 214 32 malmö
  4. Jura modelisme
  5. Dansk historieskrivare
  6. Rensa cache lg smart tv

8 DO:s årsrapport 2016, s. 40. Page 11. 3.

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy Diskrimineringsombudsmannen (DO) / Ökat intresse att ta ansvar för diskrimineringsfrågorna; Svenska. Ökat intresse att ta ansvar för diskrimineringsfrågorna mån, feb 17, 2014 09:15 CET. Diskrimineringsfrågorna har under det senaste året fått ett ökat genomslag, konstaterar DO i sin årsredovisning. Årsredovisning 2016.

ÅRSREDOVISNING 2016 - E-magin - Tulo

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 | 12. Beslut och domar om åldersdiskriminering. DO fattar tre beslut som klargör tillämpningen av förbudet mot diskriminering som har samband med ålder och de undantag som finns i lagen. I ett av DO:s processärenden meddelar Stockholms tingsrätt en dom mot ett fackförbund som handlar DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018.

Diskriminering enligt DO - Lunds universitet

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

Skr. 2012/13:101 BILAGA 6. C. Centrala etikprövningsnämnden. Centrala studiestödsnämnden. D. Dans- och cirkushögskolan. Datainspektionen. Diskrimineringsombudsmannen DO Diskrimineringsombudsmannen EtnO Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering EU Europeiska Unionen HO Handikappombudsmannen HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning JämO Jämställdhetsombudsmannen Prop.

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

Diskrimineringsombudsmannen 2019 . Rapport om årsredovisningen . Uttalanden . Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört en revision av årsredovisningen för Diskrimineringsombudsmannen för 2019, daterad 2020-02-21. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: För 2019 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande myndighet. I samband med årsredovisning för 2018: Uppdrag till Diskriminerings-ombudsmannen att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.
Specialpedagogiska programmet malmö

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män. 2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Ledning. 3 § Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef. Anställningar och uppdrag Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män. 2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Ledning 3 § Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef.

enligt diskrimineringslagen, också väcka talan direkt i Arbetsdomstolen. 26 feb 2021 Strukturen för Socialstyrelsens årsredovisning utvecklades 2019 och Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms-. 109 Diskrimineringsombudsmannen. Årsredovisning 2016., s. 38.
Matte problemlösning åk 4

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

Årsredovisning 2020 är beslutad av styrelsen vid sammanträdet den Diskrimineringsombudsmannen. X. X. X. Årsredovisning. 2019 4.3.6 Likabehandling. Under 2018 granskade Diskrimineringsombudsmannen 290 kommuner och 20 landsting utifrån hur vi arbetar  Rättelse av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-01-01--2020-12-31"} Media: Diskrimineringsombudsmannen (DO) förlänger ramavtal med Shortcut  Årsredovisning 2017 (Dnr SU FV-1.1.8-3030-17) har producerats av och landsting, Diskrimineringsombudsmannen, Universitetskanslersämbetet, Univer-. En förbundsstyrelseledamot och en anställd vid HRF anmälde konferensanläggningen 7A till. Diskrimineringsombudsmannen (DO), sedan de utsatts för  Årsredovisning 2019.

Diskrimineringsombudsmannen har verksamhet på Råsundavägen 18 A, Solna. Vägbeskrivning Visa större karta Diskrimineringsombudsmannen har 1 annan verksamhet i Sverige. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska framgå av årsredovisningen. Utgiftsprognoser. Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa prognoser för åren 2015–2019 vid … Diskrimineringsombudsmannen (DO) / Ökat intresse att ta ansvar för diskrimineringsfrågorna; Svenska.
Vårdcentralen boxholm öppettider
BUN § 26 - Gotlands Kommun

14-28; Korling & Zamboni (red.) 2013, s. 335 och 337. 3 Se lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013, s. 20. 2 Diskrimineringsombudsmannen ska senast i samband med årsredovisningen för 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Socialdepartementet) rapportera de insatser avseende arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder, inklusive arbetsgivares arbete med lönekartläggning enligt 3 kap.

Årsredovisning 2010: Högarna med ärenden minskar på DO

anmälningarna som kom in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, Det visar DO:s årsredovisning, som har lämnats över till regeringen. Tandvårds- och läkemedelsverket till Diskrimineringsombudsmannen för ålders- diskriminering. Frågan diskuterades i riksdagen. Även om PRO:s anmälan till  KAMMARKOLLEGIET ÅRSREDOVISNING 2019. 6/114. 6 Diskrimineringsombudsmannen, rekvisition av kostnader domstolsmål. 0.

Status Beslutad. Diskrimineringsombudsmannens. årsredovisning 2015. Box 3686. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en nyckelroll i kampen myndigheten ska återrapportera i sina årsredovisningar.